حیزب - زبان‌های دیگر

حیزب در ۱۳۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

حیزب-ه قاییت.

دیل‌لر