خزر دنیزی - زبان‌های دیگر

خزر دنیزی در ۱۷۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

خزر دنیزی-ه قاییت.

دیل‌لر