خورخه لوئیس بورخس - زبان‌های دیگر

خورخه لوئیس بورخس در ۱۳۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

خورخه لوئیس بورخس-ه قاییت.

دیل‌لر