خیام - زبان‌های دیگر

خیام در ۱۱۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

خیام-ه قاییت.

دیل‌لر