دئموکراسی - زبان‌های دیگر

دئموکراسی در ۱۷۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

دئموکراسی-ه قاییت.

دیل‌لر