داش - زبان‌های دیگر

داش در ۱۴۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

داش-ه قاییت.

دیل‌لر