داوید والاس (سیاستچی) - زبان‌های دیگر

داوید والاس (سیاستچی) در ۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

داوید والاس (سیاستچی)-ه قاییت.

دیل‌لر