داکار - زبان‌های دیگر

داکار در ۱۳۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

داکار-ه قاییت.

دیل‌لر