دمیتری مندلیف - زبان‌های دیگر

دمیتری مندلیف در ۱۳۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

دمیتری مندلیف-ه قاییت.

دیل‌لر