دمیر - زبان‌های دیگر

دمیر در ۱۹۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

دمیر-ه قاییت.

دیل‌لر