دنور - زبان‌های دیگر

دنور در ۱۴۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

دنور-ه قاییت.

دیل‌لر