دنیز - زبان‌های دیگر

دنیز در ۲۱۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

دنیز-ه قاییت.

دیل‌لر