دوز - زبان‌های دیگر

دوز در ۱۴۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

دوز-ه قاییت.

دیل‌لر