دوغو - زبان‌های دیگر

دوغو در ۱۴۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

دوغو-ه قاییت.

دیل‌لر