دوغو تیمور - زبان‌های دیگر

دوغو تیمور در ۲۱۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

دوغو تیمور-ه قاییت.

دیل‌لر