دوچرخه - زبان‌های دیگر

دوچرخه در ۰ دیگر زبان در دسترس است .

دوچرخه-ه قاییت.