دۆشونجه - زبان‌های دیگر

دۆشونجه در ۱۱۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

دۆشونجه-ه قاییت.

دیل‌لر