دیل - زبان‌های دیگر

دیل در ۲۳۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

دیل-ه قاییت.

دیل‌لر