دینی حاکیمیت - زبان‌های دیگر

دینی حاکیمیت در ۹۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

دینی حاکیمیت-ه قاییت.

دیل‌لر