ذهن - زبان‌های دیگر

ذهن در ۱۲۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ذهن-ه قاییت.

دیل‌لر