رئیس‌جومهور - زبان‌های دیگر

رئیس‌جومهور در ۱۳۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

رئیس‌جومهور-ه قاییت.

دیل‌لر