رافائل - زبان‌های دیگر

رافائل در ۱۵۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

رافائل-ه قاییت.

دیل‌لر