راونا - زبان‌های دیگر

راونا در ۱۰۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

راونا-ه قاییت.

دیل‌لر