رنگ - زبان‌های دیگر

رنگ در ۱۷۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

رنگ-ه قاییت.

دیل‌لر