رومان - زبان‌های دیگر

رومان در ۱۴۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

رومان-ه قاییت.

دیل‌لر