رومان - زبان‌های دیگر

رومان در ۱۳۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

رومان-ه قاییت.

دیل‌لر