رومی اعداد - زبان‌های دیگر

رومی اعداد در ۱۰۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

رومی اعداد-ه قاییت.

دیل‌لر