زئوس - زبان‌های دیگر

زئوس در ۱۲۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

زئوس-ه قاییت.

دیل‌لر