زینک - زبان‌های دیگر

زینک در ۱۵۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

زینک-ه قاییت.

دیل‌لر