ساموا آداسی - زبان‌های دیگر

ساموا آداسی در ۱۸۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ساموا آداسی-ه قاییت.

دیل‌لر