سنقال - زبان‌های دیگر

سنقال در ۲۱۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

سنقال-ه قاییت.

دیل‌لر