سوئیس - زبان‌های دیگر

سوئیس در ۲۵۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

سوئیس-ه قاییت.

دیل‌لر