سود - زبان‌های دیگر

سود در ۱۹۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

سود-ه قاییت.

دیل‌لر