سوم - زبان‌های دیگر

سوم در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

سوم-ه قاییت.

دیل‌لر