سومر - زبان‌های دیگر

سومر در ۱۱۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

سومر-ه قاییت.

دیل‌لر