سوگونو - زبان‌های دیگر

سوگونو در ۲۲۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

سوگونو-ه قاییت.

دیل‌لر