شارلمانی - زبان‌های دیگر

شارلمانی در ۱۴۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

شارلمانی-ه قاییت.

دیل‌لر