شاهلیق - زبان‌های دیگر

شاهلیق در ۱۴۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

شاهلیق-ه قاییت.

دیل‌لر