شراب - زبان‌های دیگر

شراب در ۱۶۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

شراب-ه قاییت.

دیل‌لر