شلسویق-هولشتاین - زبان‌های دیگر

شلسویق-هولشتاین در ۱۳۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

شلسویق-هولشتاین-ه قاییت.

دیل‌لر