شمال بوزلو اوقیانوس - زبان‌های دیگر

شمال بوزلو اوقیانوس در ۱۹۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

شمال بوزلو اوقیانوس-ه قاییت.

دیل‌لر