شمال بوزلو اوقیانوس - زبان‌های دیگر

شمال بوزلو اوقیانوس در ۱۹۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

شمال بوزلو اوقیانوس-ه قاییت.

دیل‌لر