شهر - زبان‌های دیگر

شهر در ۲۰۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

شهر-ه قاییت.

دیل‌لر