طبیعت - زبان‌های دیگر

طبیعت در ۱۴۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

طبیعت-ه قاییت.

دیل‌لر