طبیعت - زبان‌های دیگر

طبیعت در ۱۴۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

طبیعت-ه قاییت.

دیل‌لر