عادی تۆلکو - زبان‌های دیگر

عادی تۆلکو در ۱۳۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

عادی تۆلکو-ه قاییت.

دیل‌لر