عدن کؤرفزی - زبان‌های دیگر

عدن کؤرفزی در ۹۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

عدن کؤرفزی-ه قاییت.

دیل‌لر