علیل‌لیک - زبان‌های دیگر

علیل‌لیک در ۹۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

علیل‌لیک-ه قاییت.

دیل‌لر