فدرال حوکومت - زبان‌های دیگر

فدرال حوکومت در ۱۰۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

فدرال حوکومت-ه قاییت.

دیل‌لر