فرات - زبان‌های دیگر

فرات در ۱۱۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

فرات-ه قاییت.

دیل‌لر