فرانک ائی. دای - زبان‌های دیگر

فرانک ائی. دای در ۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

فرانک ائی. دای-ه قاییت.

دیل‌لر