فعل - زبان‌های دیگر

فعل در ۱۳۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

فعل-ه قاییت.

دیل‌لر