فوتوسینتز - زبان‌های دیگر

فوتوسینتز در ۱۳۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

فوتوسینتز-ه قاییت.

دیل‌لر